2059 ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗЗЕМВАНЕ НА ИМОТ

2059 ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗЗЕМВАНЕ НА ИМОТ

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
  • Документ за възстановено право на собственост или учредено право на ползване;
  • Актуална скица на имота;
  • Удостоверение за наследници (по служебен път);

Такса и срок за предоставяне на административната услуга:

  • 32,20лв. (тридесет и два лева и двадесет стотинки)
  • 30 дни.

Заявление /Образец/ – натиснете тук

Информация за услугата – натиснете тук������ � Svejo