1988 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОТПИСВАНЕ НА ИМОТ ОТ АКТОВИТЕ КНИГИ ЗА ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИЛИ ЗА ВЪЗСТАНОВЕН ОБЩИНСКИ ИМОТ

1988 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОТПИСВАНЕ НА ИМОТ ОТ АКТОВИТЕ КНИГИ ЗА ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИЛИ ЗА ВЪЗСТАНОВЕН ОБЩИНСКИ ИМОТ

Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
  • Актуална скица на имота;
  • Документ за собственост – нотариален акт, съдебно решение, протокол за въвод във владение;
  • Удостоверение за наследници (по служебен път);
  • Платена такса за административната услуга.
  • Други документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, които са от значение при необходимост.

Такса и срок за предоставяне на административната услуга:

  •  27,70 лв. (двадесет и седем лева и седемдесет стотинки)
  • Срок 1 месец

Заявление /Образец/ – натиснете тук

Информация за услугата – натиснете тук������ � Svejo